Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji AEA TECHNIQUE
    
I
Definicje i postanowienia ogólne

1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej „OWS”) określenia należy rozumieć:
Dostawca - AEA TECHNIQUE, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99;
Odbiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna nie będące konsumentami wskazane jako zamawiający w Zamówieniu
Towar - towar lub usługa będące przedmiotem sprzedaży; 
Zapytanie ofertowe - pisemne zapytanie Odbiorcy skierowane do Dostawcy w celu otrzymania oferty Dostawcy; 
Oferta - pisemne oświadczenie Dostawcy przekazane Odbiorcy w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe; 
Zamówienie - pisemne oświadczenie Odbiorcy o przyjęciu Oferty;  
Potwierdzenie Zamówienia - pisemne oświadczenie Dostawcy potwierdzające zawarcie Umowy; 
Umowa - umowa sprzedaży Towaru, zawarta między Dostawcą a Odbiorcą na podstawie Oferty oraz Zamówienia z zachowaniem OWS;  
Strony - Dostawca oraz Odbiorca. 
2. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez Dostawcę oraz zawieranych przez niego Umów. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptację niniejszych OWS bez zastrzeżeń, a wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedawcy muszą być potwierdzone pisemnie by stały się wiążące.
4. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień OWS. 

II
Zawieranie umów

1. W celu zawierania umów sprzedaży AEA TECHNIQUE składa Odbiorcom oferty pisemne. Do chwili zawarcia umowy, oferty mogą być przez AEA TECHNIQUE zmienione lub wycofane. Oferty pisemne przedkładane są osobiście, drogą pocztową, lub e-mailem.
2. Warunkiem zawarcia Umowy dostawy jest złożenie przez Odbiorcę stosownego zamówienia, zawierającego szczegółową specyfikację zamawianych towarów, produktów lub usług, w tym: kod katalogowy towaru, szczegółowy opis towaru, w przypadku szczególnych zastosowań warunki, w jakich ma być eksploatowany, ilość, termin dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, miejsce dostawy, a także potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę.
3. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę oznacza akceptację niniejszych OWS bez zastrzeżeń, a wszelkie zmiany niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odbiorca składa zamówienie przesyłając je listem poleconym, faksem lub e-mailem do Działu Handlowego Dostawcy:
adres:    AEA TECHNIQUE, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99
faks:    +48 32 777 44 29
e-mail:    info@aea-technique.pl
5. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. Spełnienie tego wymogu pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówienia. W razie niepowołania się na numer oferty, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
6. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia towarów, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność. 
7. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę przyjęcia przez Dostawcę zamówienia wysłanego jednym ze sposobów wskazanych w ust. 4, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.
8. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Odbiorca otrzyma od Dostawcy pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
9. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Dostawca poinformuje Odbiorcę nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po dniu złożenia zamówienia, wskazując przyczynę odmowy realizacji zamówienia oraz ilość urządzeń których odmowa dotyczy. 
10. Zmiana lub anulowanie złożonego przez Odbiorcę zamówienia może nastąpić tylko w formie pisemnej, przesłanej za pomocą faxu lub e-mailem w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia. W innym przypadku anulacja zamówienia wymaga pisemnej zgody Dostawcy. 
11. Dostawca zastrzega, że nie wyraża zgody na anulowanie zamówień już zrealizowanych lub zamówień w trakcie realizacji. W takim wypadku Odbiorca zostanie obciążony pełnymi kosztami realizacji zamówienia, w tym kosztami już poniesionymi, jak również kosztami, do poniesienia których Dostawca zobowiązał się wobec osób trzecich, kosztami poniesionymi przez Dostawcę w celu należytej realizacji zamówienia, jak również kosztami podjęcia działań zmierzających do zakończenia realizacji zamówienia w związku z anulacją. 
12. Jeżeli Odbiorca ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści potwierdzenia zamówienia, winien w ciągu 2 dni roboczych zawiadomić o tym pisemnie Dostawcę. Niedotrzymanie w/w warunku oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z przesłanym przez Dostawcę potwierdzeniem zamówienia.
13. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy i uchybienia popełnione przez Odbiorcę w treści zamówienia.

III
Warunki dostaw

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
2. Dostawca dla zamówionych towarów zapewnia odpowiednie opakowanie, znakowanie, identyfikację i ochronę przed zniszczeniem podczas transportu. 
3. Jeżeli Odbiorca nie wyznacza sposobu transportu zamówionych towarów na swój koszt, Dostawca zorganizuje transport w jego imieniu w możliwie ekonomiczny sposób i z tego tytułu nalicza koszty Odbiorcy.
4. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Odbiorcę z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi lub z chwilą odbioru urządzeń z magazynu Dostawcy. 
5. W przypadku transportu organizowanego przez Dostawcę w imieniu Odbiorcy, za termin dostawy uważa się termin przekazania towarów przewoźnikowi. 
6. Odbiorca ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Odbiorca zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Dostawcy w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. 
7. Odbiorca przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie nie będzie uznana.
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Odbiorcę bezzwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.
10.Odbiorca pokryje wszelkie dodatkowe koszty lub wydatki poniesione przez Dostawcę lub przewoźnika, w związku z naruszeniem przez Odbiorcę OWS, tj. np. dodatkowe koszty transportu lub składowania przez przewoźnika nieodebranego towaru.
11. W przypadku, gdy Odbiorca nie odbiera lub nie potwierdza w sposób zwyczajowo przyjęty, odebrania lub dostarczenia mu towaru, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru przechodzi na Odbiorcę z chwilą wezwania go przez Dostawcę, lub przewoźnika, do odbioru dostarczonego towaru. 
12. Odbiór zamówionych urządzeń może nastąpić również z magazynu Dostawcy. W takim przypadku Dostawca przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym terminie i miejscu. 

IV
Terminy dostaw

1. Terminy dostaw zamówionych towarów określa potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia, lecz nie wcześniej niż przed dostarczeniem wszystkich koniecznych dokumentów, które ma dostarczyć Odbiorca i wpłaceniem uzgodnionego zadatku. 
Termin dostawy jest dotrzymany, gdy do czasu jego upływu zamówiony towar opuścił magazyn Dostawcy, a także gdy zgłoszona została jego gotowość do odbioru lub wysyłki. 
2. Jeżeli w zamówieniu Odbiorca szczegółowo określił rodzaj odbioru towaru jako „odbiór osobisty”, winien odebrać go w uzgodnionym ustnie lub pisemnie terminie. 
3. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.
4. W przypadku kiedy uzgodniono, że warunkiem odbioru lub wysyłki zamówionego przez Odbiorcę towaru jest dokonanie wpłaty, Dostawca powiadomi Odbiorcę o wymaganej kwocie wpłaty oraz wskaże termin, od kiedy towar przygotowany będzie do odbioru lub wysyłki.  
5. Jeżeli w opisanym  powyżej w pkt. 4 przypadku, po upływie 1 tygodnia od zawiadomienia Odbiorcy o gotowości zamówionego towaru do odbioru lub wysyłki wpłata nie zostaje dokonana, Odbiorcy naliczone zostaną powstałe w wyniku magazynowania towaru przez Odbiorcę koszty, nie niższe niż 0,1 % wartości zamówionego towaru za każdy dzień magazynowania, licząc od wskazanego terminu gotowości towaru do odbioru lub wysyłki.
6. Termin dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności: strajk robotników, działania sił przyrody oraz inne, na które Dostawca nie ma wpływu, jeżeli te utrudnienia w sposób udokumentowany miały wpływ na termin dostawy. Powyższe zasady obowiązują także wtedy, gdy wymienione wyżej okoliczności wystąpiły u poddostawców lub podwykonawców. Dostawca niezwłocznie zawiadomi Odbiorcę o wystąpieniu takich zdarzeń oraz o spodziewanym terminie dostawy.

V
Cena i płatność

1. Podstawą ustalenia cen sprzedaży jest aktualny cennik sprzedaży lub oferta złożona przez Dostawcę na podstawie zapytania Odbiorcy.
2. W ofertach ceny towarów są cenami netto - nie zawierają podatków, kosztów przesyłki i opakowania. 
3. W przypadku wyceny oferty w walucie innej niż PLN, podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Bank BPH SA z dnia wystawienia faktury.
4. W przypadku rozliczeń w formie przedpłaty podstawą do rozliczenia transakcji jest kurs sprzedaży ogłoszony dla danej waluty przez Bank BPH SA z dnia wystawienia faktury proforma.
5. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadkach uzasadnionych zmianami sytuacji rynkowej, wskaźnika inflacji, wzrostem cen towarów, surowców i materiałów.
6. Prawo zastrzeżone w pkt. 5 nie dotyczy cen podanych przez Sprzedającego w terminowych ofertach sprzedaży. 
7. Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za towar oraz koszty transportu i do terminowego odbioru dostaw. 
8. Dostawca umożliwia zapłatę należności tylko w następujących formach:

 • gotówką - w siedzibie Dostawcy, tylko w przypadku odbioru osobistego
 • przelewem bankowym.

9. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Odbiorcy indywidualnie.
Decyzja o możliwości płatności przelewem jest rozpatrywana dla Odbiorców, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Dostawcy, posiadają korzystną historię rozliczeń i/lub dostarczyli następujące dokumenty:

 • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • zaświadczenie o numerze NIP,
 • zaświadczenie o numerze REGON.

10. Jeżeli płatność ma być dokonana przelewem bankowym o odroczonym terminie płatności, Dostawca może żądać od Odbiorcy zabezpieczenia płatności w postaci:

 • weksla własnego in blanco wraz z oświadczeniem wekslowym; 
 • przedpłaty; 
 • poręczenia; 
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostarczenia Towaru. 

11. W przypadku zapłaty przelewem, dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania kwoty zapłaty na rachunku bankowym Dostawcy. 
12. Dostawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonego Odbiorcy towaru do momentu uiszczenia przez Odbiorcę całkowitej ceny. Z chwilą zapłaty całkowitej ceny za zrealizowaną dostawę Odbiorca uzyskuje prawo własności dostarczonego towaru. Dostawca wyraża zgodę na montaż urządzeń przed dokonaniem pełnej płatności.
13. W przypadku zaległości płatniczych Dostawca ma prawo:

 • wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
 • odmowy wydania gotowych zamówień,
 • wstrzymania uprawnień Odbiorcy do płatności przelewem oraz odebrania przyznanych rabatów
 • naliczenia odsetek w wysokości ustawowej
 • żądać wydania przez Dostawcę towaru, za który nie dokonano zapłaty.

14. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Dostawca nie jest odpowiedzialny za szkody, które poniósł Odbiorca w wyniku skorzystania przez Dostawcę z uprawnień przysługujących mu na podstawie pkt. 13.  

VI
Reklamacje

1. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi lub ze specyfikacjami wynikającymi ze złożonego zamówienia, Odbiorca zobligowany jest w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru, powiadomić o tym pisemnie Dostawcę, przed podjęciem dalszego użytkowania (przetwarzania). To samo obowiązuje w wypadku każdego widocznego uszkodzenia i/ lub wady, która może być rozpoznana w sposób nie wymagający dodatkowych testów lub pomiarów. Jeżeli we wskazanym terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru Odbiorca nie dopełni powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń.
2. W przypadku dostaw realizowanych firmami przewozowymi, reklamacja dostawy (uszkodzenie przesyłki, braki ilościowe) musi być udokumentowana protokołem szkodowym sporządzonym przez Odbiorcę natychmiast w momencie odbioru, w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towarów powstałe ze strony firmy przewozowej oraz wynikające z niezależnych od Dostawcy przyczyn leżących po stronie osób trzecich. Dostawca w związku z powyższym nie odpowiada również za straty Odbiorcy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, utratę zysku, stratę czasu, utracone zarobki i inne straty pośrednie.
4. Reklamowany towar winien być odesłany Dostawcy w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, jednakże po uzgodnieniu z Dostawcą formy przesyłki. O ile nie uzgodniono inaczej, w ciągu 30 dni towar reklamowany zostanie wymieniony na towar bez wad lub zostaną usunięte jego wady.
5. Utratę roszczeń gwarancyjnych za wady powodują następujące działania: 

 • nieodpowiedni montaż,
 • nieodpowiednia eksploatacja,
 • przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach,
 • użycie niewłaściwych mediów,
 • ingerencja w konstrukcję bez pisemnej zgody Dostawcy. 

6. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Odbiorcę. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (lub kopię faktury zakupu), numer fabryczny urządzenia, opis usterki. 
7. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Odbiorca. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi Dostawca. 
8. Wszelkie koszty związane z nieuzasadnioną reklamacją, m.in. koszty wykonania ekspertyzy, koszty transportu ponosi Odbiorca.
9. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację co do sposobu jej załatwienia powinna być udzielona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku gdy wymagane jest szczegółowe wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy towaru u Producenta, reklamacja może być rozpatrywana w dłuższym, uzgodnionym przez obie strony terminie, z zastrzeżenie treści ustępu 8 niniejszego punktu.
10. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Odbiorca zostanie przez Dostawcę poinformowany pisemnie, ustnie lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
11. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.

VII
Gwarancja

1. Dostawca udziela gwarancji na swoje towary na okres 12 miesięcy od daty otrzymania przez Odbiorcę towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
2. W ramach gwarancji Dostawca zobowiązuje się względem Odbiorcy do, wedle swego wyboru, usunięcia wad fizycznych towaru lub wymiany wadliwych części towaru.
3. W przypadku gdy niemożliwe okaże się usunięcie wad, lub zastąpienie uszkodzonych części towaru, Dostawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwe elementy lub części. Odbiorcy nie przysługuje w takim wypadku roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, jeśli nie zostały one wcześniej zatwierdzone przez Dostawcę. 
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru, jak również za jego eksploatowanie, szczególnie w warunkach, które nie były wskazywane w zamówieniu.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji, ani też za uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzenia losowego lub działania siły wyższej.
6. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez Sprzedawcę w dokumentacji. 
7. W przypadku urządzeń skonstruowanych lub zmodyfikowanych według wytycznych Odbiorcy, odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się do wyprodukowania takich towarów lub dokonania takich modyfikacji, które spełniają te wytyczne i są zgodne z pomiarami, parametrami montażowymi, z wyłączeniem odpowiedzialności za dostarczone przez Odbiorcę materiały i ich właściwości. Dostawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji zgodności za w/w produkty, skonstruowane lub zmodyfikowane na życzenie i zgodnie z koncepcją Odbiorcy.
8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru. Ponadto Dostawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Odbiorcę lub użytkownika towaru korzyści.
10. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę warunków OWS, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w wyznaczonym terminie. 

VIII
Wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy

1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym również za opóźnienie lub zwłokę, jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest działaniem siły wyższej. Strony ustalają, że „siła wyższa” oznacza w szczególności:

 • wszelkie okoliczności, w wyniku których realizacja zamówienia przez Dostawcę jest niemożliwa lub niewspółmiernie kosztowna w stosunku do wartości niedostarczonego towaru; 
 • strajk; 
 • brak dostaw lub opóźnienia w dostawach: produktów, surowców, materiałów i usług koniecznych do realizacji zamówienia; 
 • wojny, buntu, rebelii; 
 • klęski żywiołowej; 
 • zakłóceń w transporcie; 
 • innych podobnych zdarzeń. 

2. Ponadto Dostawca ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę poniesioną przez Odbiorcę z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona.
3. Obowiązek upewnienia się, iż towar może być używany przez Odbiorcę i jego klientów w określonych celach, spoczywa wyłącznie na Odbiorcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Odbiorcę w przypadku, gdy wynikły one z niewłaściwego stosowania towaru przez Odbiorcę, chyba że Dostawca zapewnił Odbiorcę na piśmie, że towar jest przeznaczony do takiego określonego stosowania. Odbiorca zapłaci Dostawcy odszkodowanie w przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich przeciwko Dostawcy w związku ze szkodami poniesionymi przez takie osoby trzecie z powodu niewłaściwego zastosowania towaru, odsprzedanego przez Odbiorcę  osobom trzecim wraz z zapewnieniem o ich przydatności do określonych celów, jeśli Odbiorca nie otrzymał takiego zapewnienia od Dostawcy.

IX
Tajemnica handlowa

1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Dostawcy, które nie są publicznie znane, jak również postanowienia niniejszych OWS, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i Umów.
3. Odbiorca podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.
4. Jeżeli Odbiorca zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności Dostawcy, zawiadomi o tym Dostawcę i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Niniejsze zobowiązanie wiąże Odbiorcę także po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu OWS, przez okres trzech lat od wypowiedzenia lub rozwiązania. Po tym okresie informacje poufne będą chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
5. Bez pisemnej zgody Dostawcy Odbiorca nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych Dostawcy, ani też powoływał się na związki gospodarcze z Dostawcą w jakimkolwiek celu.

X
Postanowienia końcowe

1. Odbiorca ma prawo odstąpić od OWS tylko wtedy, gdy Dostawca w sposób rażący narusza postanowienia OWS.
2. Niniejsze OWS oraz ich kolejne wersje zatwierdzone na piśmie, stanowią integralną cześć Umów zawieranych pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.
3. Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności któregokolwiek z postanowień OWS, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień lub innych fragmentów OWS.
4. OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień zrealizowanych przez Dostawcę począwszy od dnia 23.11.2015.
5. Odbiorcy nie przysługuje cesja praw wynikających z OWS oraz Umowy łączącej strony bez pisemnej zgody Dostawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania zamówień i reklamacji objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd siedziby Dostawcy. 
8. Wszystkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.